Polityka prywatności sklepu internetowego rol-brat.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu internetowego rol-brat.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest
firma ROL-BRAT S. i W. Załęscy Sp.j. z siedzibą w Żabinie Karniewskim 39, 06-425 Karniewo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089146, NIP 568-000-11-70, regon 130000485 oraz adres poczty elektronicznej: rol-brat@rol-brat.pl zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Wiesław Załęski

1.4 Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

1.5 Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.6 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.7 Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1 Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1 Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2 Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Adres poczty elektronicznej
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imię, adres poczty elektronicznej
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2 Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3 Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
4.3.1 przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
4.3.2 podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
4.3.3 dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
4.3.4 dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.3.5 dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
5.2 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
5.3 Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
5.4 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
6.1 Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
6.2 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.3 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.4 Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.5 Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6.6 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1 Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).
7.2 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
7.2.1dentyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
7.2.2 zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
7.2.3 zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
7.2.4 dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
7.2.5 prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
7.2.6 remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
7.3 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
7.4 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
7.5 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

7.6 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7.7 Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.8 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.9 Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.
Stronę udostępnia ROL-BRAT S.i W. Załęscy Sp.j. (zwana dalej „Spółką”). Niniejsza Polityka prywatności (wraz z regulaminem oraz innymi dokumentami, o których mowa na tej stronie) określa sposób gromadzenia, korzystania, przechowywania i ujawniania.
Spółka może gromadzić i przetwarzać następuje dane dotyczące Użytkownika:

Dane osobowe
Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników, pozyskane od Użytkowników na różne sposoby, w szczególności podczas odwiedzin Użytkowników na Stronie, zapisywania się na biuletyn informacyjny (newsletter), wypełniania formularzy, a także w związku z innymi czynnościami, usługami, funkcjami lub zasobami, jakie udostępniamy na Stronie. Użytkownik może w każdej chwili odmówić przekazania danych osobowych, przy czym może to skutkować niemożnością dokonywania określonych czynności na Stronie.
Dane, które nie umożliwiają identyfikacji osoby
Możemy w sposób automatyczny gromadzić dane dotyczące Użytkowników, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, w przypadku każdego ich kontaktu ze Stroną. Dane, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera oraz informacje techniczne dotyczące sposobu łączenia się przez Użytkownika ze Stroną, np. system operacyjny, dostawca usług internetowych, a także inne podobne informacje.
Pliki cookie w przeglądarce internetowej
Strona może korzystać z plików cookie (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom większej wygody korzystania ze Strony. Przeglądarka internetowa Użytkownika umieszcza pliki cookie na dysku twardym komputera Użytkownika dla potrzeb przechowywania danych i niekiedy śledzenia informacji dotyczących Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie nie były obsługiwane albo aby przeglądarka informowała Użytkownika, kiedy pliki te mają zostać wysłane. Jeżeli Użytkownik dokonana takiej zmiany, niektóre części Strony mogą nie działać prawidłowo.

Dodatkowe informacje znajdują się w naszej Polityce Cookie.Jak wykorzystujemy gromadzone informacje
Spółka może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do następujących celów:

Do usprawnienia obsługi klientów
Informacje przekazane przez Użytkownika pomagają nam odpowiadać na prośby w ramach obsługi klientów i zaspokajać potrzeby naszych klientów bardziej sprawnie.
Do personalizacji sposobu korzystania z naszych zasobów
Możemy wykorzystywać gromadzone dane całościowo, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych na Stronie.
Do usprawniania Strony i naszych usług
Informacje zwrotne otrzymywane od Użytkowników możemy wykorzystywać do usprawniania naszych produktów i usług. Z danych osobowych Użytkowników możemy korzystać również w celu uzyskania szczegółowych danych statystycznych dotyczących stron internetowych i ruchu na Stronę, a także w celu usprawniania ogólnego funkcjonowania Strony.
Do organizacji promocji, konkursów, badań lub udostępniania innych funkcji Strony
Do wysyłania Użytkownikom informacji, na których otrzymywanie wyrazili zgodę, a które naszym zdaniem mogą ich zainteresować. Możemy ponadto korzystać z tzw. wtyczek społecznościowych, aby zapewnić Użytkownikom jeszcze większą wygodę korzystania ze Strony.
Do wysyłania okresowych wiadomości pocztą elektroniczną
Możemy wykorzystywać adres poczty elektronicznej Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, pytania lub inną korespondencję kierowaną do nas przez Użytkownika.
Do wysyłania promocyjnych wiadomości pocztą elektroniczną
Możemy wysyłać do Użytkowników wiadomości elektroniczne zawierające m.in. najnowsze informacje dotyczące naszej Spółki, aktualizacje, informacje dotyczące powiązanych produktów lub usług itp. Wiadomości takie wysyłamy tylko, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie lub jeżeli dotyczą one wyłącznie podobnych produktów i usług. Jeżeli w dowolnym czasie Użytkownik zechce zrezygnować z otrzymywania wiadomości elektronicznych, u dołu każdej wiadomości podajemy szczegółowe instrukcje umożliwiające taką rezygnację. Ewentualnie Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem rol-brat@rol-brat.pl
Do wysyłania materiałów promocyjnych
Możemy ponadto kontaktować się z Użytkownikami, aby przekazać im informacje promocyjne. W tym celu możemy kontaktować się korzystając z innych środków zgodnie z prawem (np. możemy wysyłać do Użytkowników wiadomości SMS, jeżeli wyrazili zgodę na ich otrzymywanie). Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, prosimy o wysłanie do nas wiadomości elektronicznej pod adres rol-brat@rol-brat.pl


Jak przechowujemy dane osobowe Użytkowników
Wszystkie informacje przekazywane nam przez Użytkowników są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli Użytkownik otrzymał od nas (lub wybrał sobie) hasło umożliwiające mu dostęp do określonych części naszej strony, jest on zobowiązany do zachowania tego hasła w tajemnicy. Prosimy nikomu nie udostępniać tego hasła.Informacje zebrane na tej stronie przez ROL-BRAT S.i W. Załęscy Sp.j. są przechowywane tylko przez wymagany czas i zostaną usunięte, kiedy nie będą już potrzebne.Jak chronimy dane Użytkowników
Stosujemy odpowiednie działania i środki bezpieczeństwa w zakresie gromadzenia danych, ich przechowywania i przetwarzania. Działania te mają na celu zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych Użytkownika, nazwy użytkownika, hasła, danych transakcyjnych i danych przechowywanych na Stronie.Przekazywanie danych osobowych Użytkownika
Nie sprzedajemy, nie prowadzimy obrotu ani nie wypożyczamy danych osobowych Użytkowników innym podmiotom. Możemy jednak przekazywać ogólne segregowane dane demograficzne niepowiązane z danymi osobowymi, dotyczące odwiedzających i użytkowników. Dane takie mogą być przekazywane naszym partnerom handlowym, zaufanym podmiotom współpracującym oraz reklamodawcom w celach określonych powyżej.Zewnętrzne strony internetowe
Na Stronie Użytkownicy mogą znaleźć treści reklamowe lub inne, które powiązane są ze stronami i usługami naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych podmiotów zewnętrznych. Nie mamy wpływu na treści ani odsyłacze, jakie pojawiają się na tych stronach, i nie odpowiadamy za praktyki stosowane na stronach internetowych, z których prowadzą odsyłacze do Strony lub do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na Stronie. Ponadto te strony lub usługi, w tym ich treści i odsyłacze, mogą nieustannie zmieniać się. W przypadku tych stron i usług mogą obowiązywać odrębne polityki prywatności i polityki dotyczące obsługi klientów. Przeglądanie i dokonywanie czynności na innych stronach internetowych, w tym stronach, z których prowadzą odsyłacze do Strony lub do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na Stronie, podlega warunkom i politykom obowiązującym na danej stronie.Prawa Użytkownika
Zgodnie z Ustawą Użytkownik ma prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych go dotyczących, a także do ich poprawiania. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. Na ogół informujemy Użytkownika (przed pobraniem danych) o zamiarze wykorzystania jego danych do takich celów. Użytkownik może skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych do takich celów przez zaznaczenie odpowiednich kwadratów na formularzach, z których korzystamy do gromadzenia danych. Wszelkie żądania dostępu powinny być kierowane do ROL-BRAT S.i W. Załęscy Sp.j. . Ponadto z prawa tego Użytkownik może skorzystać w każdym czasie, kontaktując się z nami pod adresem rol-brat@rol-brat.plZmiany niniejszej polityki prywatności
Spółka może według własnego uznania zaktualizować niniejszą politykę prywatności w każdym czasie. W takim przypadku dokonamy zmiany daty aktualizacji widniejącej u dołu niniejszej strony oraz poinformujemy tych Użytkowników, co do których posiadamy ich dane kontaktowe.Akceptacja niniejszych warunków przez Użytkownika
Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszej polityki przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszej polityki, prosimy, aby nie korzystał ze Strony. Dalsze korzystanie przez Użytkownika ze Strony po zamieszczaniu zmian niniejszej polityki uznaje się za akceptację tych zmian przez Użytkownika.Kontakt z nami
W razie pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na Stronie oraz korzystania ze Strony przez Użytkownika prosimy o kontakt z nami pod adresem:

Żabin Karniewski 39, 06-425 Karniewo